Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между МЕТРОНЕТ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.
При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.
В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка, които не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

I Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. „МЕТРОНЕТ“ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоките са крайни и включват всички данъци и такси. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Доставката на поръчки на стойност над 2000 лв е безплатна за територията на Република България.

II Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчаната от онлайн магазина стока, като използва банков превод. Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на „МЕТРОНЕТ“ ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока.

III Договор

Договорът за продажба от разстояние между „МЕТРОНЕТ“ ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на „МЕТРОНЕТ“ ЕООД.

IV Доставка на стоката  Срок на доставка

Поръчаната чрез онлайн магазина стока може да се получи в офиса на фирмата или да се достави с куриер. При получаването се подписва приемо – предавателен протокол, който удостоверява точното изпълнение на поръчката. Срокът за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки на склад  – 5 (пет)  работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката. 2. За стоки, неналични на склад, срокът на доставка се конкретизира при потвърждаването на поръчката.  Доставките се извършват само на географската територия на Република България.

Доставчикът си запазва правото да закъснява или да анулира доставки на поръчаните стоки ако същите не могат да бъдат изпълнени по независещи от него причини, които включват: пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки, правителствени действия, войни, терористични действия, протести, въстания, граждански вълнения или пречки от форс мажорно естество, а също така и при липса на складова наличност независимо от обстоятелството дали същата е надлежно отразена в онлайн магазина.

V Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

  1. Потребителят предварително писмено да информира „МЕТРОНЕТ“ ЕООД, на следният имейл адрес: metroneta@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като посочи банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
  2. Стоката да бъде върната като разходите по доставката са за сметка на клиента съгл.55 ал.2.
  3. Всички транспортни опаковки да бъдат запазени и с ненарушена цялост и търговски вид.
  4. Задължително стоките трябва да са придружени от всички документи по продажбата ( фактура и гаранционна карта ), както и от писмен отказ от договора/поръчката.
  5. Стоката следва да бъде върната с ненарушена цялост, без дефекти, без липсващи части и с цялата окомплектовка. Да не са правени опити за разглобяване на стоката. Да не са на лице повреди, причинени от клиента поради невнимателно транспортиране, неправилна употреба или неспазване изискванията на производителя. При придружаващи бонус, стоки следва да бъде върнат целият комплект.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на „МЕТРОНЕТ“ ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, „МЕТРОНЕТ“ ЕООД се задължава да му възстанови заплатените суми, по банков път в срок от 14 дни от връщането на стоката, съгл. чл.54 ал.1 ЗЗП. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

„МЕТРОНЕТ“ ЕООД предоставя възможността за подмяна на върнатата стока с друг/други продукти, като разликите в стойността се връщат от „МЕТРОНЕТ“ ЕООД  или се доплащат от клиента в зависимост от конкретният случай.

VI Други

„МЕТРОНЕТ“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на своето потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на „МЕТРОНЕТ“ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

———————————————————————————————————————————————————————————————-
ЗЗП …..

Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора съгласно чл. 52.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

(4) При договор за продажба, когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Чл. 54а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2013 г.) При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който доставчикът е получил съгласието на потребителя в писмена форма.

Чл. 55. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) (1) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.